Artykuł sponsorowany

Czy intercyza może zostać unieważniona podczas rozwodu?

Czy intercyza może zostać unieważniona podczas rozwodu?

W sytuacji rozpadu małżeństwa, kwestia podziału majątku stanowi jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień. Czy istnieje możliwość unieważnienia intercyzy, czyli umowy majątkowej zawartej przed lub w trakcie trwania małżeństwa, podczas procesu rozwodowego? W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu, analizując różne aspekty prawne i praktyczne.

Czym jest intercyza?

Intercyza to umowa majątkowa zawierana przez małżonków przed lub w trakcie trwania małżeństwa, która reguluje kwestie majątkowe między nimi. Umowa ta może obejmować zarówno majątek nabyty przed ślubem, jak i ten, który zostanie nabyty w trakcie trwania związku. Intercyza może również określać zasady podziału majątku na wypadek rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Zawarcie intercyzy pozwala na uniknięcie nieporozumień oraz sporów majątkowych w przyszłości.

Unieważnienie intercyzy może nastąpić tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone przesłanki. Przede wszystkim, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, co jest warunkiem jej ważności. Ponadto, intercyza może zostać unieważniona, jeśli zawiera postanowienia sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Warto również wspomnieć o sytuacji, gdy jedno z małżonków zostało wprowadzone w błąd co do treści umowy lub podpisuje ją pod wpływem groźby lub podstępu.

Czy sąd może unieważnić intercyzę z inicjatywy własnej?

Sąd nie ma kompetencji do unieważnienia intercyzy z inicjatywy własnej. Aby intercyza została unieważniona, konieczne jest wniesienie przez jedno z małżonków stosownego wniosku. W praktyce oznacza to, że jeśli żaden z małżonków nie wystąpi o unieważnienie intercyzy, sąd nie będzie mógł tego uczynić samodzielnie.

Istnieje możliwość unieważnienia intercyzy za porozumieniem stron. Jeśli obie strony wyrażą wolę unieważnienia umowy majątkowej i spełnione zostaną przesłanki do jej unieważnienia, sąd może uwzględnić taki wniosek. Należy jednak pamiętać, że w przypadku podziału majątku w Giżycku, czy w innych miejscowościach rozsianych po całej Polsce, zawarcie nowej intercyzy będzie wymagało ponownego aktu notarialnego.

Czy unieważnienie intercyzy wpływa na podział majątku?

Unieważnienie intercyzy może mieć istotny wpływ na podział majątku między małżonkami. Jeśli umowa zostanie unieważniona, sąd będzie musiał dokonać podziału majątku według zasad ustawowych, a nie zgodnie z postanowieniami intercyzy. W praktyce może to oznaczać zarówno korzystniejszy, jak i mniej korzystny podział majątku dla jednej ze stron.

Unieważnienie intercyzy może prowadzić do różnych konsekwencji dla małżonków. Po pierwsze, może wpłynąć na podział majątku, jak wspomniano wcześniej. Po drugie, unieważnienie umowy może skutkować koniecznością zwrotu świadczeń wzajemnych, które zostały wykonane na podstawie intercyzy. Ponadto, unieważnienie intercyzy może wpłynąć na inne aspekty życia małżonków, takie jak alimenty czy podatek od spadków i darowizn.